Процедура за продажба на дървесина одобриха в Минерални бани

Приет бе Годишен план за ползване на дърведина в общинските горски територии през 2024г. в размер на 8 055 куб.м. стояща маса.

Общинският съвет в Минерални бани одобри провеждането на процедури за продажба на стояща дървесина на корен от широколистни видове в горските територии на община Минерални бани през 2024 г. Дървесината е от лесосечния фонд за 2024г. в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

Одобрен бе обема на ползване на дървесина в размер на 1650 куб.м. плътна стояща маса, за продажба по начални цени, утвърдени с Решение № 786 от 07.11.2014г.; Решение № 471 от 23.05.2017г. и решение № 544 от 24.11.2017г.