ОВОС за инвестиционно предложение в Стамболово

Дирекция  “УТТООС” при  община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите – Регионална Инспекция – Хасково с  изх. № ПД-1228-(31)/2023/18.03.2024 за постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-6-ПР/2024г., да не се извършва ОЦЕНКА на въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение за обект.

Става въпрос за обект „Изграждане на две двойни въздушни електропроводни линии със средно напрежение 33kV за присъединяване на ФЕЦ Стамболово от ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, община Стамболово до нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110kV на ФЕЦ с. Книжовник ПИ 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, община Хасково. В решението се казва, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове,предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве.