За 18-ти път заседава местния парламент в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани заседава за 18-ти път през този мандат на днес от 14,00 часа. В проекта за дневен ред са включени 4 докладни записки, каза зам. председателят на Общинския съвет Екрем Юзеир. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат по решение за безвъзмездно предоставяне на дърва за отопление на учрежденията от социалната сфера, както и за отпускане на еднократни социални помощи.

Община Мъглиж приключи дейностите по проект „Ръка за ръка”

Община Мъглиж приключи дейностите по проект „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най-малките граждани на Мъглиж“. Проектът е финансиран по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“, Договор №НПОД-БС33.19-5-005/30.09.2020 г.

Проект  „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най – малките граждани на Мъглиж“ се реализира в рамките на 12 месеца в Детска градина „Камбанка“. Постигнати бяха всички стратегическите цели на проекта.

Той предвиждаше обхващане и задържане в образователната система на децата от етническите малцинства и осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда за всички деца от всички етноси.В рамките на проекта бе осигурен специализиран превоз до детската градина. Разнообразена бе учебната дейност с децата от етническите групи, чрез въвеждането на иновативни форми на работа и дейности, които да са интересни и достъпни за всички. Престоят на децата в детското заведение беше структуриран по иновативен и интересен начин, чрез провеждане на ролеви игри и нагледни материали, включваща няколко ключови модула. Умение за учене и учене чрез формите на изкуството, бяха част от тези модули. Към децата бе приложена развиваща програма „Общуване“ – за преодоляване на словесните трудности чрез интерактивни игри с билингвистични нагледни материали. Съпричастие, формиране на приятелство и умение за разрешаване на конфликти, бяха основни неща, които участниците придобиха по време на проекта. Развиващата програма „Четенето и писането лесно и интересно“ бе част от подготовката на децата за училище. Чрез изпълнението на заложените дейности бе постигната и основната цел на проекта за подпомагане на образователната интеграция и недопускането на вторична сегрегация на етап предучилищно образование в община Мъглиж. Това стана чрез провеждане на серия от координирани дейности за осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.