Днес приемат културния календар на община Мъглиж за 2022 г.

Общинския съвет в Мъглиж провежда редовно заседание на от 15,00 часа на 18 ноември в заседателната зала на община Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени 20 докладни записки, каза председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Сред по-важните от тях са даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Мъглиж в полза на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), обезпечаваща Договор за безлихвен заем за проект: „Закупуване на контейнери за битови и строителни отпадъци, с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и качеството на живот в населените места на община Мъглиж”. Предстои да бъде приет културния календар на Община Мъглиж за 2022 година. Обект: „Парк за отдих и рекреация, мъглижки градски занятия и културни мероприятия на открито” предстои да бъде обявен за „Обект от първостепенно значение”. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема за обект: „Довеждащ водопровод от ВК „Тулово” до село Юлиево, както и за разширяване на гробищния парк в село Юлиево. На днешното заседание на Общинския съвет предстои да бъде направена актуализация на бюджета на община Мъглиж за 2021 г. Съветниците ще трябва да се произнесат и за предоставяне на безлихвен заем от бюджета за два проекта. Първият е «Интегрирани мерки за преодоляване на социална изолация на маргинализирани общности на територията на община Мъглиж», а втория «Патронажна грижа в община Мъглиж». Предстои да бъде учредено право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в град Мъглиж.

Документи за еднократна помощ за отопление приемат в Царево

Дирекция „социално подпомагане“ гр. Царево стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление от 300 лева на хора и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка, съгласно Постановление на Министерски съвет с № 368 от 04.11.2021 год.

Право да получат тази еднократната финансова подкрепа имат лицата и семействата, които са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., и са получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни, която обаче е активна към 1 ноември. Тези хора не е необходимо да подават отново заявления в дирекциите „Социално подпомагане“, за да получат помощта. Тя ще им бъде предоставена по облекчена процедура и максимално бързо след служебна проверка на данните.

На тази подкрепа могат да разчитат лицата и семействата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление или са имали непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и продължават да са регистрирани като безработни.

Тези лица и семейства трябва да подадат заявление-декларация в Дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до 23 ноември 2021 год., в което да декларират дохода си за 6 последователни месеца в периода 1 април до 30 септември 2021 година. Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Еднократна финансова подкрепа за отопление. Поради усложнената епидемична обстановка в страната е препоръчително хората да не посещават лично приемните на дирекциите „Социално подпомагане“, а да изпращат заявленията чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) до адрес: гр. Царево, ул. „Крайморска“ № 14, ДСП – Царево. Помощта ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2021 г., съобразно избраният от хората начин – по лична банкова сметка или чрез „Български пощи“ ЕАД. В случай, че някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина/близък с нотариално заверено пълномощно. За да се гарантира максимално получаването на еднократна финансова подкрепа е препоръчително превеждането й да става по банков път. Неполучените през декември 2021 г. средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет. Дирекция „социално подпомагане“ Царево ще информира своевременно за периода на изплащане на еднократната финансова подкрепа в пощенските клонове в страната.

Проект за санитарно охранителни зони в Минерални бани

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  – Пловдив обяви ПУ-09-28/31.12.2020г. – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) на шахтов кладенец – ШК1 и шахтов кладенец – ШК2 в землището на с. Боян Ботево, за водоснабдяване на селата Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода и Винево, община Минерални бани, с инвеститор Община Минерални бани.

Процедурата е на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г/ Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с изпратения до Вас проект, който ще е на разположение и в офиса на Басейнова дирекция “източнобеломорски район” в Пловдив от 12.11.2021 до 12.12.2021 г. Съобщението е подписано от Никола Кърнолски – директор на Басейнова дирекция ИБР.