Двадесето редовно заседание провежда ОбС – Минерални бани

Двадесето редовно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са заложени 19 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. На заседанието той ще представи Отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2021 година.

Сред другите по-важни проекти за решения са приемане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. в общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД и въпросник за самооценка на тези системи. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат и по План за действие на община Минерални бани в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Те ще трябва да приемат и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2022 г.

Предстои също така прием на коригиран план-извлечение за промяна вида на сечта от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2022 г. и Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2022 г. Сред останалите проекти за решения са определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за 1 година без търг и конкурс, възстановяване право на наследници, както и определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022-2023 г.

Данъчната кампания в община Първомай започна

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за започна от
понеделник – 25-ти януари. До първи март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за г В тях ще бъдат посочени начините за плащане банковите сметки по които могат да се внесат сумите както и телефоните за повече информация. Съгласно Закона за местните данъци и такси налогът върху недвижимите имоти таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две вноски първата до юни втората до октомври. Всички данъчно задължени лица могат да платят своите задължения с отстъпка ако внесат пълния размер в срок до април. Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Първомай чрез КИН клиентски идентификационен номер. Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от данъчна служба. Във връзка с пандемията и наложените ограничения препоръчително е гражданите да ползват административни електронни услуги и заплащане на местните данъци и такси по следните начини:

Безкасово по банковата сметка на Община Първомай ЦКБ АД ОФИС ПЪРВОМАЙ и съответен код на плащане.

Чрез системата Ипей Ер

В касите на ИЗИПЕЙ

Чрез Български пощи

Плащанията в брой или чрез ПОС терминал стават на касите на данъчна служба, които работят без прекъсване. Административни услуги които не се предоставят по електронен път могат да бъдат заявени и получени чрез пощенски оператори и системата на сигурно електронно връчване. Справки могат да се правят на телефони или на място в звено Местни данъци и такси към Община Първомай.

Мехмед Лятиф подготвя 20-то заседание на ОбС – Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 20-то редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе от 14,00 часа на 26 януари. Днес, 25 януари 2022 г. той свиква на работни заседания Постоянните комисии към общинския съвет.

Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно започва работното заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Последна от11,30 часа се събира Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Комисиите се събират в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемични мерки, каза още председателят Мехмед Лятиф.

Търсят се варианти за ремонт на моста край Черноморец

Обсъдени са възможностите за осъществяване на незабавен ремонт на мостово съоръжение над републикански път II-99 при входа на град Черноморец. Мостът е в изключително лошо състояние и създава предпоставки за възникване на инциденти с преминаващите под и върху него транспортни средства. Обсъждането се състоя в община Созопол и в него участваха кмета на общината Тихомир Янакиев, кмета на Черноморец Росен Деспов и директорът на Областното пътно управление – Бургас инж. Порязов. На разговора присъства и новият областен управител на Бургас Стойко Танков.

Акция срещу неправилно пресичащи започна в Минерални бани

Пътна полиция започва операция в община Минерални бани срещу неправилно пресичащи хора. Акцията ще продължи до 30 януари. От Пътна полиция обясниха, че при операцията ще има проверки на хора, както и къде пресичат пътното платно. При тези, които нарушават правилата за това, ще последват и санкции.

Акцията е заради зачестилите случаи на инциденти с пешеходци у нас. От началото на годината в страната са отчетени 88 произшествия с участието на пешеходци. По време на акцията екипите на МВР ще следят и за готовността на автомобилите при зимни условия. Ако бъдат спрени коли с неподходящи гуми или друг проблем, водачите им ще бъдат санкционирани на място. Полицията ще следи и за водачи, които нарушават правилата за движение по пътищата.

Обявиха наградите от конкурсите за Яворовите януарски дни

Организаторите на националните конкурси в рамките на Яворовите януарски дни – Община Чирпан, Къща музей „Пейо Яворов” – Чирпан и Фондация „Яворов“ връчиха наградите на отличените участници. Учениците бяха поздравени за постиженията си от директора на общинската хуманитарна дирекция Ангелина Паскалева, от музейния директор Златина Колева и от председателя на фондацията Тодор Иванов. Конкурсите, в които се включиха близо 300 ученици от страната, за рисунка – „Недорисуван свят“ и литературния – „И ти си в мене – ти, родино моя“, показват изключителен талант и значими творчески изяви на участниците. Във фейсбук на страницата на Къща-музей „Яворов“ са обявени по категории резултатите от двата конкурса.

Резово се сдоби с нова автобусна спирка по проект

В село Резово също приключиха дейностите по проект „Благоустройство и озеленяване“, спечелен от Община Царево в конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам“, част от Националната кампания за „Чиста околна среда – 2021 г.“ на ПУДООС. С реализацията му китното селце се сдоби с нова автобусна спирка, а по протежение на централната улица беше оформена цветна алея от 119 рози, на които още тази пролет ще могат да се радват жителите и гостите. Със средства по програмата също така бяха ремонтирани участъци от тротоарната настилка на улицата, бяха поставени кошчета и засадени 6 нови дървета от вида Албиция, наричано още „копринено дърво“, поради нежните си бледорозови цветове.

Земеделци от Стамболово могат да кандидатстват за подпомагане

Местната инициативна група Стамболово – Кърджали 54 дава възможност на земеделски производители да кандидатстват за подпомагане по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекти могат да представят регистрирани земеделски производители. Минималният стандартен производствен обем на стопанствата им трябва да бъде между 6000 и 7999 евро. Подкрепят се дейности свързани с модернизация, повишаване на производителността, разширяване на производството, подобряване на предпазарната подготовка на продукцията, създаване на трайни насаждения, десертни лозя, намаляване потреблението на енергия, както и за производството на биоенергия за земеделските стопанства и закупуване на машини. Крайният срок за приемане на проекти е 17 април. Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово или 54-те села в община Кърджали, включени в „МИГ Стамболово – Кърджали 54”.

Строго пазените тайни от стените на Мъглижката гробница

Тракийската гробница край Мъглиж няма аналог за сравнение с всички досега разкрити подобни обекти в страната. За съжаление тя е била изцяло разкопана под надзора на археологически екипи преди построяването филиала на Завод „Арсенал” край Мъглиж.

Какви са тайните знаци, които археолозите са видели преди да дойдат багерите, можем да разберем единствено от техните записки. От тях става ясно, че стените на всички помещения на гробничното съоръжение са били измазани с глинен хастар отвътре. Върху глинения слой била положена тънка хоросанова мазилка с щукатура. Предназначението на хастарът било да изравни неравностите на стената преди полагане на хоросановия слой. Глината обаче се е оказала неподходяща като свръзка между стената и хоросана, защото е попила впоследствие голямо количество влага и таванът се е отделил и паднал в по-голямата си част заедно с хоросана. Поради тази причина малка част от оцветените мазилки и стенописите са открити запазени върху стените на съоръжението. В преддверието и в двете фланкиращи го помещения не са констатирани никакви следи от измазване. Цялостната реконструкция на декоративната система на гробницата впоследствие е осъществена благодарение на запазените на отделни сектори върху стените фрагменти на цветната мазилка.

Стените на коридора са били разделени графично на хоризонтални пояси – непосредствено до пода е имало релефен пояс оцветен в червено, с ширина 0,18 м. Разположените над него пояси са били разпределени в следната последователност: широк пояс в червено, имитиращ ортостати, разграничени с отвесни врязани линии; тесен пояс в черно, над който следват други два, оцветени съответно в жълто и бяло. Те са разграничени с врязани линии.

Същата концепция за хоризонтални пояси е спазена и при украсата на първото отделение на гробницата. Над пода е разположен тесен релефен розов пояс с ширина 0,13 м. Над него следва бял пояс, широк 0,69 м, след който има тесен черен пояс широк 0,13 м. Следващият пояс е червен и широк 0,86 м, над който до края стената е оцветена в бяло. Отделните пояси са разграничени с врязани линии. Вертикалните греди разположени по три на всяка стена, са били измазани и оцветени в същата последователност. Подобно пластична техника на структурата на стената се наблюдава за първи път сред известните тракийски гробнични съоръжения, което е напълно нов елемент от декоративната им украса. Стените на второто отделение са изцяло оцветени в бяло, с изключение на пода, който е розов. Мазилката на това помещение е открита паднала на пода, като фрагменти с различни размери са били примесени с пръст от глинения хастар. Декоративното оформление на стените на гробната камера в общи линии следва познатата от Казанлъшката гробница подредба, където ясно се разграничават три основни елемента – цокъл от ортостати, основна стена в боядисана в червено и фриз. Най-долният пояс (цокълът), включва ортостати, оцветени в бяло, по три на всяка от дългите стени, включени между два релефно изпъкнали пояса, имитиращи ред от плинти. Долните образуват основата на цокъла и са оцветени в розово, а горните, които лежат над ортостатите, са в бяло. Височината на ортостатите е 0,61 м, а ширината на плинтите – 0,18 м. Върху западната стена до входа ортостатите са разкрити изцяло запазени и имат дължина 0,83 м. Разграничителните ивици между тях са оцветени в наситено розово и имат ширина 0,06 м. Полето на ортостатите е очертано допълнително с плитки врязани линии, върху които е нанесен пунктир в червено-кафяво. По този начин те изпъкват и създават илюзия за обем, за разлика от плоскостното третиране на ортостатите при Казанлъшката гробница. Над цокъла с ортостатите се е издигала гладка, неразчленена площ оцветена в червено с неустановена височина, ненадвишаваща 1,30 м. От нея са открити запазени отделни фрагменти в ъглите на гробната камера при входа и над погребалното легло.

Храмът на свещената змия край Сърница – създаден от анунаките?

DCIM\100MEDIA\DJI_0085.JPG

Една сензация обикаля социалните мрежи с нестихващ интерес от 2016 година досега. Това е новината за скалното светилище, наречено „Храмът на свещената змия” край село Сърница в община Минерални бани. Това мегалитно светилище е единственото в България с толкова голямо наслагване на змийски глави и змийски елементи. Друго подобно в страната ни няма.

Според последните изследвания светилището е отпреди 20 000 години. Обектът най-вероятно е свързан с идването на анунаките на Земята. Според теорията на Зекария Сичин, те идват тук от дванадесетата планета в Слънчевата система Нибиру, която остава невидима заради огромната си траектория около Слънцето. Идват за да копаят злато, необходимо за разпадащата се атмосфера на Нибиру. Доказателство са златните рудници в района, които не са създадени от римляните, нито от траките, а само са били използвани от тях на по-късен етап. Анунаките са създали първите цивилизации на Земята. Те изградили почти до перфектност икономическия контрол със създаването на парите и лихварската система. Владеели са генното инженерство и създали влечугоподобна супер раса, която Анунаките наричали „Дуказ”. Дуказ били използвани за да завладяват и управляват нибирианското население, както и населението на другите завоювани раси. Така, Дуказ са влечуги. Има различни видове влечуги сред тях. Техните господари, Елитът Ануннаки, не са Дуказ. Както всичко свързано с Ануннаки, има здрава, несправедлива и регламентирана структура на класите сред Дуказ. Храмът на Свещената змия край Сърница най-вероятно е строен от Дуказ. Земните хора смятали мястото за свещено, защото според тях то било обитавано от боговете, за каквито били смятани Анунаките и техните слуги Дуказ. В своите трудове Зекария Сичин говори предимно за създаването на шумерската култура от анунаките, но ще бъде наивно да смятаме, че те не са имали пълен контрол над цялата планета.