Община Мъглиж от днес ще има свой химн

За първи път в историята си община Мъглиж ще има свой химн. Това съобщи заместник-кметът на общината Рени Малева. Тя допълни, че е имало обществено обсъждане на предложения вариант за химн на 24 март от 10:00 часа в заседателната зала на Общинската администрация.

Предложението за създаване на химн на община Мъглиж беше направено от кмета д-р Душо Гавазов и прието на заседание на Общинския съвет през май м.г. За подбора и класирането на текстове и музика към тях беше определена специална комисия към местния парламент. В нея влязоха експерти, начело с Мария Костова, председател на постоянната комисия към ОбС по образование, култура, развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм и младежки дейности; акад. Кирил Тодоров – композитор; Атанас Дончев – художник и музикант,  Красимир Къшев –директор на НУМСИ „Христина Морфова” в Стара Загора и Димитър Никленов – писател и главен редактор на вестник “Мъглижки нюанси“. След провеждането на общественото обсъждане, то ще бъде подложено на гласуване на днешното заседание на Общинския съвет на Мъглиж.

Своето 28-мо редовно заседание проведе ОбС – Минерални бани

28-то си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. Първоначално в дневния ред бяха включени 20 докладни записки, но преди началото на заседанието зам. председателя Екрем Юзеир предложи към тях да бъдат добавени 12 допълнителни. Предложението бе прието и така дневния ред стана от 32 точки.

Сред по-важните решения бяха приемане на Програма за развитие качеството на социалната услуга “Асистентска подкрепа”, актуализация на бюджета на община Минерални бани за 2022 г., както и докладна записка за бюджетна прогноза 2024, 2025 и 2026 г. На постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Приет бе и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 и 2023 г. И индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС. Местните парламентаристи гласуваха и докладна записка относно прилагане на спешна мярка за пряко възлагане на обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Минерални бани. Гласувано бе и откриване на процедура по реда на обществените поръчки за възлагане на процедура за обществен превоз по Закона за обществените поръчки. Те гласуваха и дарение на средства за издаване на книга в размер на 1000 лева. Приета бе и общинска Програма за закрила на детето, както и промени в Наредба 1.

Сред останалите решения бяха одобряване на задания за изработване на ПУП, докладна за заплащане на част от разходите на педагогическия персонал в учебните заведения.