Правят защитена местност “Долно Черковище” в Стамболово

Местността „Долно Черковище“ край едноименното стамболовско село е обявена за защитена територия със заповед на екоминистъра Росица Карамфилова. За защитена е обявена и местността „Туфеста острица“ в землището на село Горно Вършило, община Септември, област Пазарджик.

Защитена местност „Долно Черковище“ се простира на 4691,116 дка и е обявена по предложение на община Стамболово, Българско Дружество за защита на птиците, Природозащитно сдружение „Биосфера“ и Българска фондация „Биоразнообразие“, като е подкрепено от РИОСВ – Хасково. Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни и животински видове. Растителните видове включват Бяла змийска трева (Goniolimon collinum), Румелийски тръбоцвет (Trachelium rumelianum), Нежен лопен (Verbascum humile), Черноморска ведрица (Fritillaria pontica) и други. Животински видове включват дъждовник (Salamandra salamandra), голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis) зелен гущер (Lacerta viridis), египетски лешояд (Neophron precnopterus), черен лешояд (Aegipius monachus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), скален орел (Aquila chrysaetus), царски орел (Aquila heliaca), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), средиземноморски сокол (Falco eleonorae) и други, както и с цел опазване на характерен и забележителен ландшафт. Не се допускат дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видовете, увреждане и унищожаване на техните местообитания, както и на естествените характеристики на ландшафта. В тази връзка в защитената местност е забранено строителството и други дейности, водещи до промяна на ландшафта, с изключение: поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и други съоръжения, както и изграждане на екопътеки и прилежащите им инфраструктурни елементи и други.