Днес приеха бюджета на община Минерални бани за 2023 година

Днес на редовно заседание на Общинския съвет приеха бюджета на община Минерални бани. Заседанието започна в 14,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, като в дневния ред първоначално бяха включени общо 19 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 10 нови.

Бюджетът на община Минерални бани е 11 479 991 лева, като приходите с държавен характер възлизат на 5 140 189 лева. Същата е и сумата на разходите за държавна дейност. Сред по-важните проекти за решения бяха още приемане бюджетите на кметствата в общината и докладна за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2023 г. Вносител на трите докладни бе кмета на общината Мюмюн Искендер. Общинските съветници приеха и промени в Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в общината, както и промени в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини. Те се произнесоха и относно прилагане на чл.69, ал.1 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2023/2024 г. Разгледан бе и проект за решение относно заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности. Прието бе и решение за преразпределение на преходен остатък към 31.12.2023г. и приемане на план-сметка за дейност “Чистота” за 2023 г., както и план-график за обслужване на просрочени задължения за 2023 г.