Рядко срещано растение откриха в община Стамболово

Открито е ново находище на защитения растителен вид включен в Червената книга на България  Astragalus thracicus, Тракийско сграбиче или Тракийски клин в землището на с. Воденци, община Стамболово. В България има само 3 находища на това растетие- в ямболски, сливенски и хасковски регион. Популациите на вида се развиват върху скалисти варовити терени. Обитава каменливи тревисти и храсталачни места, върху плитки, сухи и ерозирани почви.

Предстои находището да бъде обявено за защитена територия по проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии  за опазване на растения в България чрез използване на модела на растителни микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. Проектът се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите.

Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път у нас. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда обявяване на 56 микрорезервата със статут на защитени местности по българското законодателство за 47 вида растения с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища, попадащи извън съществуващите на територията на България защитени територии,  разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване. На територията на РИОСВ- Хасково се предвижда да бъдат обособени малки защитени територии в общините Харманли, Кирково, Ивайловград, Свиленград и Стамболово за опазване на застрашените от изчезване видове триразделнолистен ериолобус, провански салеп, опашат егилопс и жлезист лопен, като към тях е добавен и видът тракийско сграбиче.