Проект за безплатен топъл обяд стартира в община Тунджа

От 06.10. 2022 г. за всички 44 села на Община „Тунджа“ ще стартира доставката на безплатен топъл обяд по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за Европейско подпомагане ПЛЮС.

По новия проект е предвидено до 600 души, които са в затруднено положение и са в невъзможност сами да приготвят сами храната си, да получават безплатно топъл обяд. Храната ще бъде приготвяна в кухните на утвърдените общински социални услуги „Домашен социален патронаж“ с. Болярско, Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ с. Победа и външен доставчик. Конкретните потребители ще бъдат включвани в проекта след извършване на проверка по допустимост от Дирекция „Социално подпомагане – гр. Ямбол. По този начин община „Тунджа“ ще гарантира за пореден път равен достъп до тази така важна, в това кризисно време, услуга за жителите  на всички населени места, които са в невъзможност сами да приготвят и осигурят храната си. Проектът е с планирана продължителност до 30.09.2025 г., а очакваното безвъзмездно финансиране в размер на 1 538 745.60 лв. с общ капацитет до 600 потребители.