Подновяват водопроводната мрежа във Варвара

Водопроводната мрежа на царевското село Варвара ще бъде ремонтирана. За целта Община Царево е обявила обществена поръчка. Предметът на дейност е извършване на строителни и монтажни работи по реконструкция на водопровод и сградни отклонения по улици в селото, съгласно одобрен инвестиционен проект. Новопроектираната водопроводна мрежа на селото ще се изпълни като сключена с един главен и двадесет и четири второстепенни клона. Трасето на главния клон дублира това на настоящия. Дължината на мрежата, обект на реконструкция, е 3264 линейни метра. Цялата водопроводна мрежа следва да се предвиди за изграждане с тръби полиетилен висока плътност /PEHD/ с ∅90 – ∅200, която следва да бъде положена върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Подмененият водопровод по пътя Варвара – Ахтопол следва да се запазва изцяло. По водопроводната мрежа следва да се предвидят за монтаж ПХ 70/80 на разстояние от 150 м. На местата, където се образува отток, да се предвиди задължителен пожарен хидрант, а на смяната на възходящ с низходящ наклон на тръбата следва да се изгради шахта въздушник или сградно водопроводно отклонение, където това е възможно. На всички начални или крайни точки на второстепенните клонове с главния клон е необходимо да се монтират СК с охранителна гарнитура. Чрез тях, в случай на авария ще могат да се изолират възможно най-малко консуматори до приключване на ремонт. Предвидената прогнозна стойност е в размер на 1 930 108.94 лева, без ДДС.