Кметът на Мъглиж определи правилата за предизборна агитация

Кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов забрани унищожаването и заличаването на агитационните материали до края на изборния ден на 14 ноември, поставени на определените места по установения ред. По време на агитационната кампания за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември участниците в кампанията могат да поставят агитационни материали до 12 ноември на агитационните табла на определените за целта места. На сгради, огради и витрини, собственост на фирми и лична собственост предизборни обръщения, плакати и афиши могат да се лепят със съгласието на собственика или управителя на имота. Със заповедта на кмета се забранява публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и предизборната агитация в общински учреждения, институции и предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

Минерални бани ще получи финансиране за ремонт на улици

Общинският съвет в Минерални бани упълномощи кмета на общината Мюмюн Искендер да подпише Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие” за 578 295 лева. Парите са за проекта „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани, сключен между община Минерални бани и Държавен фонд „Земеделие”. Проектът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0088-C01/02.10.2020 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.