Волейболен клуб ”Царево” е шампион на България

Момичетата до 12 години от Волейболен клуб „Царево” завоюваха златните медали и шампионската титла след оспорвани битки на финалите в Стара Загора. Поздравления за всички момичета, треньорите Костадин Стоев и Кина Атанасова, както и за президента на клуба Ники Петков, отправи кметът на община Царево Георги Лапчев.

В Мъглиж приеха годишен план за подкрепа на личностно развитие

Законът за предучилищно и училищно образование регламентира приобщаващото образование, като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици, чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречки пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на общността. Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мъглиж е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. В основата на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Мъглиж /2021-2022/ и Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мъглиж за 2022 г.  стои Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /2021 – 2022/, приета на заседание на Областен съвет за развитие. Настоящият  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Мъглиж е ориентиран към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик и са в пълно съответствие с европейското законодателство, при спазване разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Аязмо с 5 стъпала бележи мястото, където някога било Татарево

Село Татарево е заобиколено с много исторически забележителности. В камениста долчинка край хълма Хасара се намира аязмо с 5 стъпала. Сега тези стъпала се намират под водата, а около аязмото личат следите от иманярски набези.

Някога над чешмата е имало изграден свод. Днес от него не е останало нищо. Според спомените на по-възрастни хора в миналото селото се е намирало точно в този район. По-късно се наложило то да бъде преместено по-надолу край реката заради заразно заболяване. В миналото това е бил единственият начин хората да се освободят от подобни епидемии.