Откриват реновираната по проект обществена баня в Минерални бани

На 17.09.2022 г. от 12:30 часа около Статуята на Минералната вода в с. Минерални Бани ще се проведе церемония по откриване на обновената обществена минерална баня в с. Минерални бани, организирано от Община Минерални бани в рамките на  Проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)»,  финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция- България 2014-2020.

Официален старт на строително-ремонтите работи бе даден през месец юни, 2021 год. В рамките на проекта бе извършена цялостна реконструкция на покрив, подсилване на конструктивните елементи на сградата, подмяна на водоснабдителна инсталация, подмяна на части от канализацията, ремонт на отоплителната система, ремонт на ел. инсталация, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация. Интериорът също е изцяло реновиран и оборудван в съвременен стил. Единствено фасадата е запазила своя автентичен облик. Гостите на промоционалното събитие по откриване на обновената обществена минерална баня ще бъдат поздравени с песни и танци, в изпълнение на деца от Народно читалище ”Заря-1957” с. Минерални бани и Народно читалище „Кирил и Методий -1952“- с. Караманци, както и от изпълнителката на народни песни Ивана Бойчева. Настоящата публикация е създадена в рамките на проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Минерални бани, област Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.