Незаконни постройки установиха на къмпинг “Якото място”

Проверка на къмпинг „Якото място“ установи неизпълнение на заповед за премахване на незаконен обекти. Незаконни, с влязла в сила заповед за премахване,  са освен обекти за настаняване и хранителен магазин и ресторант. За въпросните постройки има издадени заповеди за премахване, които не са обжалвани, изтекли са сроковете за доброволно изпълнение и предстои принудително премахване, съобщиха от Община Царево.

На място бяха описани и незаконни обекти, изградени в държавен горски фонд и земеделска земя –  общинска собственост, без съответните документи. Незаконно е обособен паркинг в имот, който не е собственост на собственика на къмпинга. Освен констатираните с предходни заповеди около 80 обекта, част от които са обжалвани, на място се установиха и изградени междувременно нови незаконни постройки. Изградена е и незаконна система за отвеждане на фекалните води от „Якото място“, които се изливат в природата, за което ще бъде уведомена РИОСВ гр. Бургас. За поставени на бунгалата локални газови инсталации, които са потенциално пожароопасни, ще бъде сезирана РСПБЗН-Царево.

Фотоволтаици за собствени нужди изгражда община Минерални бани

Община Минерални бани спечели проект по процедурата за енергийна ефективност за Изграждане на фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди върху покривната конструкция на общинската администрация. Това информира главният архитект на общината Димитър Стоев. Проектът предвижда поставяне на фотоволтаици и на сградите на СУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ в Минерални бани, на СУ “Христо Ботев“ в село Караманци, а също така и на ДГ “Снежанка”. Сградата за обществени услуги в Минерални бани също ще бъде снабдена с Фотоволтаична система за собствени нужди, каза арх. Стоев.

Проектът е по процедура BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги в обновяването на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 975 213 лева без ДДС.

Автономната фотоволтаична соларна система ще покрива 80 % от нуждите на общинската администрация, но се спряхме на този вариант, за да не разполагаме допълнителни панели на прилежащи терени, каза още главния архитект на общината Димитър Стоев.