Реконструкция на улици в 5 села от община Стамболово

Предстои реконструкция на улици в селата Стамболово, Войводенец, Долно Черковище, Рабово и Поповец. Ремонтите ще са с европейско финансиране, като Сдружение „Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54“ и общината вече подписаха административен договор с Държавен фонд „Земеделие“.

Дължината на улиците, които ще бъдат рехабилитирани в 5-те селища, варира от 97 до 157 м. Предвидена е и подмяна на бордюрите, поставяне на пътни знаци и хоризонтална маркировка. Тези мерки се очаква да осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличната мрежа. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 301 630 лв.

Второ заседание на ОбС – Минерални бани за този мандат

Своето второ заседание ще проведе Общинския съвет в Минерални бани от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 9 точки, каза председателят на местния парламент Екрем Зейнур. Сред по-важните от тях са изборът на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Местните парламентаристи ще трябва да изберат и Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии в Общинския съвет. Ще бъдат внесени и проекторешения за заплатите на Председателя на Общинския съвет, Кмета на общината, кметовете на населени места и възнагражденията на общинските съветници. Предстои да бъде разгледано и решение за стимулиране на участниците в почистването на бариерни прегради и маркиране на лесофонд през 2023 г.